Projektering

Fra 1. november 2007 er det i Danmark totalt forbudt at anvende blyholdige materialer ved nybygning, ombygning, tilbygning og renovering. Kun bevarings-værdige bygninger er ikke omfattet af forbuddet.

Fast Flash Selvklæbende inddækning er et blyfrit og miljørigtigt produkt, som består af en kombination af et strækbart aluminiumsgitter og et miljørigtigt gummimateriale. Der sker således ingen udvaskning af kemikalier eller farvestoffer.

 

Uddrag af Miljøministeriets BEK nr 1082 af 13/09/2007 – Gældende Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Metallisk bly

§ 7. Import og salg af produkter, der indeholder metallisk bly, er forbudt for de produktkategorier, som er nævnt i bilag 2 til denne bekendtgørelse, fra det tidspunkt, som er anført i bilaget. Stk. 2. Forbudet i stk. 1 omfatter ikke produkter til reparation af eksisterende produkter.

Bilag 2

Liste over produktkategorier, der indeholder metallisk bly, hvor import og salg - i henhold til § 7 - er forbudt fra de anførte tidspunkter.

Produktkategorier Forbudt fra
7. Produkter til inddækning på bygninger 1. december 2002
8. Produkter til reparation af samt om- og tilbygning på huse, med undtagelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning 1. november 2007
Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsprocedure-direktivet), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/677/EØF (EF-Tidende L 398/89, s. 19).